image

Kompetenslyftet Syd

Kompetenslyftet Syd var ett projekt under 2022–2023 som finansierades av Europeiska Socialfonden. Syftet var att förse anställda på 13 olika organisationer inom civilsamhället i Skåne och Blekinge med ett brett utbud valbara utbildningar inom fem kompetensområden. Här kan du läsa slutrapporten.

Bakgrund

Kompetenslyftet Syds syfte var att bidra till kompetenshöjning inom civilsamhället i Skåne och Blekinge, både för att stärka deltagarnas position på arbetsmarknaden och organisationernas konkurrenskraft samt för att bidra till ett mer hållbart arbetsliv. Projektet drevs av Fryshuset Malmö och medfinansierades av Europeiska Socialfonden.

Utbildning inom fem kompetensområden

Utbildningar genomfördes inom fem kompetensområden: projekt- och verksamhetsledning, självledarskap och hållbart arbetsliv, arbete med målgrupp, normer och värderingar samt digitalisering. Det fanns både kortare och längre utbildningar och en mix av lärarledda utbildningar, e-learnings och blended-learning (det vill säga en mix av lärarledda utbildningar och e-learnings).

Deltagare

Totalt deltog 117 personer (varav 31% män och 69% kvinnor) från 13 olika organisationer inom civilsamhället i Skåne och Blekinge. Deltagande organisationer var:

 • Boost by FC Rosengård
 • Ensamkommandes förbund Malmö
 • Flamman SFC
 • Föreningen Malmö kvinnojour
 • Hassela Solidaritet
 • Helsam
 • Inva-Sam
 • Malmö Ideella
 • MFF i samhället
 • RFSU Malmö
 • Rädda barnen Region Syd
 • Röda Korsets ungdomsförbund
 • Stiftelsen Fryshuset

Resultat

 • Under projektet genomfördes ca 2750 utbildningstimmar (21%/79% av timmarna för män/kvinnor).
 • Deltagarna gav projektet som helhet 4,11 stjärnor av 5 möjliga.


78% av deltagarna
ansåg att de fått ny eller fördjupad kunskap inom valda ämnen och strax över hälften av deltagarna uppger att de använder sina nya eller fördjupade kunskaper i vardagen. Deltagarna uppger att projektet har bidragit till att de fått eller stärkt den kompetens de behöver för att göra ett bra jobb (70%) och i en lägre grad (29%) att det även bidragit till att stärka deras ställning på arbetsmarknaden, exempelvis deras chans att få ett nytt jobb om de önskar det.

54% av deltagarna anser att de fått verktyg, metoder och kunskaper för att kunna arbeta mer hållbart i sin vardag och 33% anser att de arbetar mer hållbart som en följd av deltagandet i projektet. Det finns vissa könsskillnader, framför allt är det männen som i högre grad än kvinnor upplever att de arbetar mer hållbart och att de har stärkt sin ställning på arbetsmarknaden.

46% av deltagarna anser att den egna organisationen har blivit bättre på att arbeta med kompetensutveckling. Och andelen chefer som anger att de arbetar med strategisk kompetensutveckling i den del av organisationen som de ansvarar för har ökat från 22% till 33%.

41% anser att projektet har bidragit till utveckling/positiv förändring på deras arbetsplats och då kopplar det främst till organisationernas satsningar på utbildningar inom områden som identifierats som strategiskt viktiga för respektive organisation nu och i framtiden.

Den digitala lärplattformen Fryshusets Akademi har implementerats under projektet och använts av samtliga deltagare. Projektet har producerat material till plattformen motsvarande 60-70 utbildningstimmar. Utbildningarna har av deltagarna ansetts som jämställda, tillgängliga och icke-diskriminerande, men har bara delvis bidragit till att minska identifierade könsskillnader.

Användningen av resultaten handlar främst om att individer, team och organisationer använder nya arbetssätt kopplat till utbildningarna som de deltagit i. De flesta organisationerna kommer även fortsätta att arbeta vidare med materialet som skapats under projekttiden och fortsätta det påbörjade arbete med mer strategisk kompetensutveckling, ett exempel är projektägaren (Stiftelsen Fryshuset) som tillsatt en heltidstjänst för att ta detta arbete vidare.

Liv Fabricius
Projektledare Kompetenslyftet Syd
liv.fabricius@fryshuset.se 

TRUE STORIES

True stories

Berättelser från Fryshuset Inspireras av unga, anställda och andra på Fryshuset.

Visa alla berättelser